Sign Up

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

به اشتراک گذاشتن دانش عکاسی

ما می خواهیم افرادی را که دارای دانش عکاسی هستند به افرادی که به آن نیاز دارند مرتبط سازند تا مردم را با دیدگاه های مختلف به یکدیگر متصل کنند تا بتوانند یکدیگر را بهتر درک کنند و هرکسی بتواند دانش خود را به اشتراک بگذارد.

سوال شما در مورد عکاسی چیه؟

Discy Latest سوالات

  • 3

مدت زمان یادگیری ادیت چقدر است و بهترین راه یادگیریش چیست؟ شما به عنوان یک عکاس یا گرافیست به نظر شما زمانی که برای یادگیری ادیت نیاز هست چه قدر می باشد و بهترین روش یادگیری ادیت چیست؟

  • 3

شما به عنوان یک عکاس بدون در نظر داشتن دوربین فعلیتون به نظرتون برند نیکون بهتر هست یا نیکون و چرا؟

  • 3

شما اولین درآمدی که از عکاسی داشتید از چه طریقی بوده؟الان چطور ؟ و چه مقدار بودش! به نظرم خیلی جذابه همه مشارکت داشته باشند